Pies a przepisy prawa – co każdy opiekun psa powinien wiedzieć

3
Pies a przepisy prawa

W związku z różnymi zarządzeniami wprowadzanymi przez miasta lub gminy w Regulaminach utrzymania czystości i porządku dla danego obszaru, przepisy szczegółowe dla różnych miast mogą się od siebie różnić. I tak np. w Katowicach psy mogą być wyprowadzane bez smyczy i kagańca (prócz ras uznanych za agresywne), natomiast w graniczącym z Katowicami Chorzowie – nie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie niektórych istotnych przepisów oraz zestawienie dla kilku miast w Polsce. Informacje o lokalnych zarządzeniach są istotne również gdy planujemy wakacyjny wyjazd z naszym pupilem. Ograniczenia mogą dotyczyć nie tylko sposobu sprawowania kontroli nad psem, ale również wprowadzania go w różne miejsca, np. na nadmorskie plaże.

Pies a przepisy – ustawa nadrzędna

Nad regulaminami miejskimi ustawą nadrzędną jest Ustawa o ochronie praw zwierząt uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z ochroną zwierząt.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724.

Oznacza to, że rozporządzenia i regulaminy lokalne nie mogą stać w sprzeczności z Ustawą o ochronie praw zwierząt (np. miasto nie może uchwalić przepisów stanowiących, że zwierzęta domowe można trzymać na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby – gdyż ustawa nadrzędna dopuszcza 12 godzin jako maksymalny okres takiego przetrzymywania zwierzęcia – art. 9 pkt. 2).

25 października każdego roku obchodzony jest Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Kalendarz ekologiczny Ministerstwa Środowiska: web.archive.org.

Zobacz też: Ile wynosi mandat za puszczanie psa bez smyczy?

Pies a przepisy w różnych miastach w Polsce

Gdynia

prowadzenie psa na smyczy

Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku nieruchomości w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy, a psa należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras, prowadzenia także w kagańcu.

prowadzenie psa w kagańcu

Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec

obowiązek sprzątania odchodów:

Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

opłata za posiadanie psa.

Zniesiony w 2008 roku.

wprowadzanie psa na wszystkie plaże i w miejsca publiczne:

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 1) niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok, 2) niekąpania zwierząt w fontannach miejskich.

regulamin porządkowy miasta: http://gdynia.pl(…)496222


Gdańsk

prowadzenie psa na smyczy

Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

Wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.

prowadzenie psa w kagańcu

W miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu.
Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Obowiązek nakładania kagańca (…) nie dotyczy psów:
1) u których występują przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne;
2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów
używanych do dogoterapii;
3) do 12 miesiąca życia

obowiązek sprzątania odchodów

natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne

opłata za posiadanie psa

Zniesiono.

wprowadzanie psa na wszystkie plaże

W związku ze znowelizowaniem w 2015 roku uchwały Rady Miasta dotyczącej utrzymania porządku, w Gdańsku można wejść z psem na wszystkie publiczne plaże przez cały rok. Wykluczeniu podlegają kąpieliska (oznaczone, w Gdańsku znajduje się ich siedem), gdzie porządek jest regulowany wewnętrznymi przepisami oraz plaże prywatne, jeżeli są poprawnie oznakowane zakazami wprowadzania zwierząt.

regulamin porządkowy miasta: czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76350.asp


Szczecin

prowadzenie psa na smyczy

4. W miejscach publicznych:
1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2),
2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3),
3) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy,
4) pies zwolniony ze smyczy winien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę, z zastrzeżeniem pkt 5) i 6),
5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies może być zwolniony ze smyczy i nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć założony kaganiec,
6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych, przeznaczonych na wybiegi dla psów

prowadzenie psa w kagańcu

psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy,[/su_quote]

obowiązek sprzątania odchodów

5. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.[/su_quote]

opłata za posiadanie psa

4,20 zł miesięcznie (50,00 zł rocznie)

regulamin porządkowy miasta: bip.um.szczecin.pl(…)81.pdf (plik w formacie PDF)


Olsztyn

prowadzenie psa na smyczy

2. Właściciele psów zobowiązani są ponadto do:
1) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku na uwięzi z zastrzeżeniem pkt. 2 i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu ponadto w kagańcu i wyłącznie przez osoby dorosłe;
2) zwalniania psa z uwięzi bez kagańca wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa;

prowadzenie psa w kagańcu

psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu

obowiązek sprzątania odchodów
2. Osoba wyprowadzająca psa na terenach publicznie dostępnych zobowiązana jest do uprzątnięcia psich odchodów, umieszczenia ich w torebkach na psie obchody i wrzucenia do pojemnika na odpady zmieszane.[/su_quote]

opłata za posiadanie psa

Brak

regulamin porządkowy miasta: bip.olsztyn.eu/bip/plik/314962///&id=314962 (plik w formacie PDF)


Bydgoszcz

prowadzenie psa na smyczy

1) wyprowadzanie zwierząt domowych na zewnątrz nieruchomości utrzymującego zwierzęta domowe, na uwięzi lub w transporterze, a zwierząt wykazujących agresję dodatkowo w kagańcu;

2) zwalnianie zwierzęcia domowego z uwięzi na zewnątrz nieruchomości wyłącznie, gdy zwierzę jest oznakowane lub zaopatrzone w oznakowaną obrożę, umożliwiające identyfikację utrzymującego to zwierzę domowe, pod warunkiem że utrzymujący zwierzę sprawuje nad nim kontrolę;

prowadzenie psa w kagańcu

1) wyprowadzanie zwierząt domowych na zewnątrz nieruchomości utrzymującego zwierzęta domowe, na uwięzi lub w transporterze, a zwierząt wykazujących agresję dodatkowo w kagańcu;

obowiązek sprzątania odchodów

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących;[/su_quote]

opłata za posiadanie psa

Zniesiono w roku 2009

regulamin porządkowy miasta: bip.um.bydgoszcz.pl/(…)201073.pdf (plik w formacie PDF)


Białystok

prowadzenie psa na smyczy

2) w miejscach publicznych – prowadzenie psów na uwięzi;

4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia i w miejscach mało uczęszczanych, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, za wyjątkiem psów wymienionych w pkt 3. Na wezwanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;

prowadzenie psa w kagańcu

3) prowadzenie psów agresywnych – w tym wszystkich psów ras wymienionych w przepisach odrębnych tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami – wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;

obowiązek sprzątania odchodów

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości spowodowanych przez zwierzęta do oznakowanych pojemników lub pojemników na odpady komunalne;

opłata za posiadanie psa

Zniesiono w roku 2008.

regulamin porządkowy miasta: bip.bialystok.pl/(…)id.7586 (plik w formacie PDF)


PoznańRegulamin w trakcie nowelizacji

prowadzenie psa na smyczy

§ 9. 1. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
2. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i jedynie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

prowadzenie psa w kagańcu

2. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i jedynie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

4. Psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, muszą mieć nałożony kaganiec, również pozostając na uwięzi.

obowiązek sprzątania odchodów

3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

4. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym.

opłata za posiadanie psa

Zniesiono w roku 2015.

regulamin porządkowy miasta: bip.poznan.pl/p(…)id=205062 (plik w formacie DOC) – uwaga: uchwała jest nieaktualna i oczekuje na nowelizację, projekt uchwały: bip.poznan.pl/bip/sesje/lii-zwyczajna,68955/


Warszawa

prowadzenie psa na smyczy

4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.

5. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.

prowadzenie psa w kagańcu

4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.

obowiązek sprzątania odchodów

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.

opłata za posiadanie psa

Brak

regulamin porządkowy miasta: bip.warszawa.pl/(…)NrLVIII16222013.pdf (plik w formacie PDF)


Łódź

prowadzenie psa na smyczy

2) prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych;

4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, lecz w założonym kagańcu; wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych w pkt 3; na wezwanie funkcjonariusza Straży Miejskiej w Łodzi opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;

prowadzenie psa w kagańcu

3) prowadzenie psów agresywnych – w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77,

obowiązek sprzątania odchodów

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz gromadzenie zebranych zanieczyszczeń w specjalnie oznakowanych koszach lub w koszach ulicznych, pod warunkiem, że są one wyłożone workiem z tworzyw sztucznych;

6) posiadanie w niezbędnej ilości torebek, łopatek lub innych urządzeń służących do zbierania odchodów.

opłata za posiadanie psa

Zniesiono w roku 2008.

regulamin porządkowy miasta: uml.lodz.pl(…)Regulamin_nowy_21.07.2016.pdf (plik w formacie PDF)


Wrocław

prowadzenie psa na smyczy

5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
6. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest dozwolone:
1) na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów;
2) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi
pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli.

prowadzenie psa w kagańcu

5. (…) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu

obowiązek sprzątania odchodów

§ 18. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.

opłata za posiadanie psa

Ustalona na poziomie 0 (zera) zł.

regulamin porządkowy miasta: uchwaly.um.wroc.pl/(..)/567/16


Kielce

prowadzenie psa na smyczy

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) prowadzenia zwierząt na uwięzi, z zastrzeżeniem ust. 4 (należytego zabezpieczenia nieruchomości – przyp. red.),
2) nałożenia kagańca psom ras uznawanych za agresywne zagrażającym otoczeniu

prowadzenie psa w kagańcu

2) nałożenia kagańca psom ras uznawanych za agresywne zagrażającym otoczeniu

obowiązek sprzątania odchodów

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
(…)
5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (…)

opłata za posiadanie psa

Zniesiono w roku 2015.

zakazy

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
(…)
3) nie wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników, na tereny:
a) placów zabaw i piaskownic dla dzieci
b) kąpielisk i boisk szkolnych,
c) zieleni i sportowe zarządzane przez następujące jednostki organizacyjne miasta:
– szkoły,
– przedszkola,
– żłobki,
– placówki wychowawcze,
– placówki kultury,
– urzędy,
d) budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym w szczególności budynków, w których siedziby mają jednostki organizacyjne miasta określone w ppkt c, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej

regulamin porządkowy miasta: um.kielce.pl/(…)reg_czystosc_porzadek.pdf (plik w formacie PDF)


Lublin

prowadzenie psa na smyczy

Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, psa należy prowadzić na uwięzi. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów pod warunkiem, że właściciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

prowadzenie psa w kagańcu

Psy ras uznanych za agresywne oraz osobniki agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia muszą być wyprowadzane na uwięzi i z założonym kagańcem, i tylko przez osoby pełnoletnie mogące zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w pobliżu zwierzęcia.

obowiązek sprzątania odchodów

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed (…) zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego (…)
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, trawniki, place, parki, poprzez zebranie zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenie ich do specjalnych pojemników na psie odchody lub koszy na odpady zmieszane.

opłata za posiadanie psa

Brak.

zakazy

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt na tereny przeznaczone do wspólnego użytku (obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników i psów asystujących).

regulamin porządkowy miasta: bip.lublin.eu(…)264452


Katowice

prowadzenie psa na smyczy

Brak zapisów, jedynie:

sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi

prowadzenie psa w kagańcu

Brak zapisów.

obowiązek sprzątania odchodów

usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów przewodników lub psów-opiekunów

opłata za posiadanie psa

Zniesiono w roku 2010.

regulamin porządkowy miasta: dzienniki.slask.eu(…)47238


Kraków

prowadzenie psa na smyczy

3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy.

4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli psa.

prowadzenie psa w kagańcu

3. (…) Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią

obowiązek sprzątania odchodów

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu koszach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne;

opłata za posiadanie psa

36 zł od jednego psa za 1 rok (bip.krakow.pl/?dok_id=51822).

regulamin porządkowy miasta: mpo.krakow.pl/(…)GMK.pdf (plik w formacie PDF)


Rzeszów

prowadzenie psa na smyczy

§ 15. 1. Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

prowadzenie psa w kagańcu

(…) Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

obowiązek sprzątania odchodów

§ 16. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do:

1) Usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce, itp. Zebrane zanieczyszczenia należy umieszczać w szczelnych opakowaniach i wrzucać do specjalistycznych koszy na psie odchody, bądź do koszy na odpady komunalne.

opłata za posiadanie psa

Zniesiono w roku 2008.

zakazy

3. Psów i innych zwierząt domowych nie należny wprowadzać:

1) do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu),
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

regulamin porządkowy miasta: bip.erzeszow.pl/(…)uchwala-nr-xxvi5672016.html


Pamiętaj, że dla każdego miasta przepisy lokalne mogą się różnić. Zawsze warto skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie aktualnych przepisów.
Niektóre przepisy, a zwłaszcza te dotyczące wprowadzania psów w określone miejsca oraz obowiązku sprzątania oraz prowadzenia psów w kagańcu i/lub na smyczy, mogą nie dotyczyć psów-przewodników osób niepełnosprawnych oraz psów specjalnych (służbowych: policyjnych, wojskowych etc.). Więcej szczegółów znajdziesz w podanych regulaminach miast lub bezpośrednio – kontaktując się z odpowiednim urzędem miasta lub gminy.

Pies a przepisy – obowiązek poszukiwania właściciela odnalezionego psa

„Art. 9a. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję”.

W przypadku przygarnięcia zwierzęcia, które znaleźliśmy, mamy obowiązek poinformować Policję lub straż miejską i mamy na to jedynie 2 tygodnie. Jeżeli tego nie zrobimy lub jeżeli nie będziemy poszukiwać właściciela zwierzęcia – popełnimy wykroczenie. Zgodnie z art. 125 kodeksu wykroczeń:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114.

„Art. 125. Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Zobacz też:

psiPARK.pl na Facebooku
Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! www.facebook.com/psiPARKpl

Prawa autorskie. Artykuł stanowi własność serwisu psiPARK.pl i jest chroniony prawami autorskimi. Dozwolone jest udostępnianie bezpośredniego odnośnika do niniejszego artykułu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Kopiowanie, wykorzystywanie artykułu w całości lub części bez pisemnej zgody właściciela serwisu psiPARK.pl jest zabronione i może być ścigane prawnie. Zdjęcie: pixabay.com
5/5 - (2 {głos/głosy})
Komentarze 3
Pies a przepisy prawa – co każdy opiekun psa powinien wiedzieć
 1. Iwona

  Mam pytanie o przewożenie psów komunikacją miejską. Mam starą buldozkę francuska. Nie zakładam jej kagańca bo ciężko jej w nim oddychać.. Jest to pies bez 20 zębów. Niestety, z autobusu, którym jeździ się bezpośrednio do weterynarza bardzo często jestem wyganiana (sic!) przez kierowcę. Czy naprawdę muszę zakładać psu kaganiec?
  Dotyczy Warszawy,linia 135.

 2. pies w domu i na podwórku w mieście

  W jakich godzinach zabrania się szczekaniu psa w ramach ogrodzonej posesji w mieście Kraków.
  Pies nie jest na uwięzi i może wchodzić z domu na podwórko i odwrotnie.

  • psiPARK.pl

   Nie znamy przepisów, które pozwalałyby lub zabraniały psom szczekać w określonych godzinach. Są natomiast przepisy mówiące o zakłócaniu spokoju czy porządku, które często dotyczą sytuacji emisji hałasu, jak np. imprezy cz też głośne sąsiedzkie zachowania. Na prywatnym terenie również właściciela nie obowiązuje żaden nakaz dotyczący uniemożliwiania domowemu zwierzęciu swobodnego przemieszczania się.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *