Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem psipark.pl serwis udostępniający nieodpłatnie treści informacyjne, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@psipark.pl, prowadzony przez Tinę Pysiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tina Pysiewicz, adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, NIP: 6342630374, e-mail: info@psipark.pl.

2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis psipark.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu psipark.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem psipark.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi
znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem psipark.pl użyte są w celach informacyjnych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

2. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

3. FORUM DYSKUSYJNE – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami. Administratorem oraz moderatorem Forum jest Usługodawca.

4. KATALOG – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca dodawanie określonych miejsc oraz podmiotów do bazy danych na czas nieoznaczony oraz przeglądanie treści w niej zawartych.

5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

7. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

10. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem psipark.pl.

11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie.

12. USŁUGODAWCA – wydawca portalu.

13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

15. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu
filtrów).

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług
Elektronicznych takich jak:
a. zamieszczanie opinii,
b. Wyszukiwarka,
c. Newsletter,
d. pobieranie plików graficznych,
e. Katalog,
f. korzystanie z usług reklamowych (w szczególności: bannery reklamowe, recenzje oraz artykuły sponsorowane).

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) do d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. e) Regulaminu przez Usługodawcę jest:
a. nieodpłatne w przypadku usługi polegającej na przeglądaniu zawartości Katalogu,
b. płatne zgodnie z cennikiem Serwisu w przypadku usługi polegającej na dokonaniu wpisu określonego podmiotu do bazy stanowiącej Katalog.

3. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. f) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem reklam Serwisu.

4. Płatności, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy w terminie i na zasadach określonych w regulaminie zamieszczenia reklam w Serwisie.

5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia opinii.

b. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

c. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

d. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Katalogu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

g. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na pobieraniu plików graficznych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą pobrania pliku lub zaprzestania pobierania przez Usługobiorcę.

h. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z usług reklamowych, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta. Szczegółowe warunki
świadczenia tej usługi zawiera regulamin zamieszczania reklam w Serwisie.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, regulaminu zamieszczania reklam lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
a. powszechnie uznane za obraźliwe,
b. o charakterze rasistowskim,
c. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
g. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy
konkurencyjne w stosunku do psipark.pl,
h. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
i. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych
bez zgody Serwisu.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ( np. prowadzenie Konta).
b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@psipark.pl.
c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po
bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres
wypowiedzenia).
d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJN EGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@psipark.pl.

b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje
znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem psipark.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością wydawcy portalu www.psipark.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony psipark.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony psipark.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i
aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i
prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w
Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych
tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a
także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych
zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
a. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

b. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też
systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

c. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

d. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

e. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

f. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

g. za skutki związane z utratą hasła.

VIII. REALIZACJA OBOWIĄZKÓ WYNIKAJĄCYCH Z DSA (AKTU O USŁUGACH CYFROWYCH)

 1. W niniejszym paragrafie określono prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem z usług pośrednich, które są im oferowane przez Administratora, w szczególności w informacji przekazywanych przez Użytkowników usług pośrednich, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) z dnia 19 października 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 277, str. 1) – zwany dalej DSA.
 2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi hostingu.
 3. Administrator świadczy usługi pośrednie polegają na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczenia własnych treści w ramach Serwisu, takich jak: opinie i oceny.
 4. Administrator świadczy także Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w mediach społecznościowych tj.:
 • X (Twitter) – link do profilu: https://x.com/psiPARKpl
 • Facebook – link do profilu: https://www.facebook.com/psiPARKpl/
 • Facebook – link do profilu: https://www.facebook.com/psiekonkursy/
 • Instagram– link do profilu: https://www.instagram.com/psipark.pl_/
 • Tik tok– link do profilu: https://www.tiktok.com/@psipark.pl
 • Youtube – link do profilu: https://www.youtube.com/channel/UC_W-v-hoLxBmkb2vFl5aWZw
 • Google: https://maps.app.goo.gl/ZqvTW65QuamLcgzF7
 1. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora w ramach profili dostępnych w mediach społecznościowych wskazanych powyżej, polegają na:
 • umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy pod postami, wpisami, filmami itp.
 • umożliwienie Użytkownikom dodawania postów, wpisów, zdjęć, filmów itp.,
 • umożliwienie Użytkownikom dodawania ocen i opinii,
 • umożliwienie Użytkownikom innych form aktywności dostępnych w poszczególnych portalach, a umożliwiających Użytkownikom dodawanie treści.
 1. Administrator wyznacza punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich UE, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz umożliwiający odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację z Administratorem – drogą elektroniczną – za pośrednictwem adresu e-mail: info@psipark.pl,  Komunikacja może się odbywać w języku polskim i angielskim.
 2. Zabronione się zamieszczania przez Użytkowników w Serwisie lub profilach w mediach społecznościowych Administratora wskazanych powyżej, treści, które:
 • naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • stanowią „nielegalne treści” w rozumieniu przepisów DSA – czyli zawierają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa,
 • stanowią nielegalne nawoływanie do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące, treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.
 • naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, zawiera treści powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, naruszające dobra osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 • zawierające treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 • zawierające odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywark cen,
 • zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, itp.
 • nie dotyczące w całości lub części opiniowanego produktu/usługi albo niezwiązane jakimkolwiek działaniem Administratora lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
 • zawierającej treści o charakterze spamu.
 1. Administrator w ramach Serwisu nie korzysta z mechanizmów algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.
 2. Administrator może prowadzić czynności sprawdzające treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie lub w jego mediach społecznościowych, w wykrycie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści.
 3. Użytkownik, który uzna opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: info@psipark.pl.
 4. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać poniższe elementy – w celu dokonania zgłoszenia można skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – formularz można przesłać elektronicznie:
 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu,
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, dostawca usług hostingu bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 2. Administrator rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmują decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
 3. Administrator powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 4. Administrator o swojej decyzji powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 5. Administrator w przypadku stwierdzenia, że treść zamieszczona przez Użytkownika jest nielegalna lub niezgodna z Regulaminem, może zdecydować o:
 • ograniczeniu w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez dostawcę usługi, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści,
 • zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części,
 • zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.
 1. Administrator przedstawiają Użytkownikowi oraz wszystkim zainteresowanym odbiorcom usługi uzasadnienie podjętej decyzji, w sytuacji stwierdzenia, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z Regulaminem.
 2. Administrator nie musi informować o swojej decyzji wszystkich zainteresowanych odbiorców, w sytuacji gdy:
 • nie zna odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych
 • informacje są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.
 1. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
 3. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 4. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora.

IX. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 4. Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.
 5. Użytkownicy, w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia niedozwolonych treści, do których skierowane są decyzje związane z ograniczeniem lub zawieszaniem treści dostępnych w Serwisie, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów, który uzyskał certyfikat wydany przez Koordynatora ds. usług cyfrowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też
byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.
U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie
mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Więcej informacji: