Regulamin konkursu „Z moim psem najbardziej lubię…”

0
Regulamin konkursu "Z moim psem najbardziej lubię..."

 §1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin, w dalszej części zwany „regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie: „Z moim psem najbardziej lubię” (zwanego dalej „konkursem”).
 2. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
 3. Organizatorem konkursu jest psiPARK.pl, zwany dalej organizatorem.
 4. Konkurs jest prowadzony przez organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu psiPARK.pl na facebooku. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. do godziny 20.00.
 5. Przystąpienie do konkursu, w sposób określony w §3 regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z postanowieniami niniejszego regulaminu i ich akceptacją.
 6. Fundatorem nagród jest wydawnictwo Samo Sedno.

 

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej odpowiednio „uczestnik” lub „uczestnicy”, mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które są właścicielami psa.

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnik może wziąć udział w konkursie w jednej z dwóch kategorii, tj. „Zdjęcie” lub „Opis„.
 2. Zadaniem uczestnika biorącego udział w konkursie w kategorii „Zdjęcie” jest publikacja jednego zdjęcia, które pokazuje jak najbardziej lubi spędzać czas ze swoim psem. Uczestnik musi posiadać pełne prawo do wykorzystania zdjęcia. Zdjęcie nie może być sprzeczne z ogólnie obowiązującym prawem.
 3. Zadaniem uczestnika biorącego udział w konkursie w kategorii „Opis” jest publikacja jednego opisu (maksymalnie 100 słów) o tym, jak najbardziej lubi spędzać czas ze swoim psem.
 4. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe następuje poprzez zamieszczenie zdjęcia lub opisu (w zależności od kategorii) na profilu psiPARK na facebooku, w komentarzu pod postem informującym o rozpoczęciu konkursu oraz spełnienie pozostałych warunków wymienionych w § 3. Umieszczenie zdjęcia lub opisu oznacza wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich na organizatora konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia i bezterminową zgodę wykorzystywania tego zdjęcia lub opisu na wszelkich polach eksploatacji przez organizatora.
 5. Uczestnik może opublikować tylko jedno zdjęcie lub jeden opis. Uczestnik nie może wziąć udziału w dwóch kategoriach, zgłoszenie jednego uczestnika dotyczy tylko jednej, wybranej kategorii.
 6. Uczestnik może przystąpić do konkursu w terminie od 8 do 26 sierpnia 2016 r. Wszelkie zgłoszenia nadesłane po regulaminowym terminie lub niespełniające wszystkich warunków nie będą rozpatrywane.
 7. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z regulaminem i spełnia warunki określone w regulaminie staje się uczestnikiem konkursu.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi maksymalnie do dwóch dni od jego zakończenia, nie później niż do 28 sierpnia 2016 r. na profilu psiPARK na facebooku w osobnym poście.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców konkursu

 1. Zwycięzcy konkursu zostają wybrani przez zespół psiPARK.pl, który wybierze najciekawsze według siebie zdjęcie i opis.
 2. Zwycięzcą konkursu zostają trzy osoby: jeden laureat w kategorii „Zdjęcie”, jeden laureat w kategorii „Opis” oraz jeden laureat, który otrzyma wyróżnienie.
 3. Dane zwycięzcy konkursu (imię i nazwisko z profilu, z którego dokonano zgłoszenia konkursowego) zostaną opublikowane na profilu psiPARK na facebooku zgodnie z par. 3 pkt.
 4. Zwycięzcy zostaną tam poproszeni o kontakt z organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej w portalu Facebook w celu ustalenia warunków realizacji wygranej, tj. jej wysyłki.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest książka pt. „Pies. Wychowanie i pielęgnacja”, Cherek A., wydawnictwo Samo Sedno 2016 r. Realizacja nagrody jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez wysyłkę na terenie Polski.
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 3. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, jak również żądania realizacji wykonania nagrody w inny sposób niż wskazano w niniejszym regulaminie. Zwycięzca celem realizacji nagrody, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, ma obowiązek ustalić z organizatorem adres i sposób przesyłki książki (realizacji nagrody).

§ 6 Realizacja nagrody

 1. Organizator konkursu psiPARK.pl zobowiązuje się do zrealizowania nagrody, tj. wysyłki książek Zwycięzcom w terminie do 2 tygodni, licząc od dnia kontaktu zwycięzcy konkursu w rozumieniu par. 4 pkt 3. Wysyłka nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną poleconą za potwierdzeniem odbioru.
 2. W celu realizacji nagrody zwycięzca jest zobowiązany do podania organizatorowi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz pocztowego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 3. W przypadku nieprzesłania w określonym terminie wiadomości zawierającej komplet wymaganych danych, o których mowa w punkcie 2 powyżej, uczestnik traci prawo do nagrody. Nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi, który zostanie wskazany przez zespół psiPARK.pl i spełnił pozostałe warunki konkursu (zawarte m.in. w § 3).

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w rejestracji lub przekazania informacji, o których mowa w § 6 pkt 2 wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu komputerowego, z którego korzystał będzie uczestnik.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody zwycięzcy konkursu z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy oraz z przyczyn niezależnych od organizatora.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w par. 7 pkt 2, Organizator umożliwia ponowną wysyłkę nagrody po jej zwrotnym doręczeniu do organizatora, jednak koszt ponownej wysyłki obciąża zwycięzcę. Wysyłka realizowana jest wtedy za pomocą Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną poleconą za potwierdzeniem odbioru oraz za pobraniem, gdzie kwota pobrania to koszt wysyłki i opakowania (wg cennika Poczty Polskiej).

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Biorąc udział w konkursie i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wydania nagród zwycięzcom oraz rozpatrywania reklamacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Administratorem danych osobowych jest organizator.
 5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników drogą elektroniczną pod adres poczty e-mail: psipark@psipark.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Z moim psem najbardziej lubię…”. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia konkursu, jednakże nie później, niż do 26 sierpnia 2016 r.
 2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości e-mail.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni przez organizatora o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji, o którym mowa w pkt 1, nie mają wpływu na uprawnienia uczestników wynikające z niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Pełny tekst regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: psiPARK.pl.
 2. Wszelkie informacje o konkursie mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia regulaminu i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w konkursie uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem.
 4. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo autorskie.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału: rodzina i osoby spokrewnione z organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród.
Oceń post

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *