Konkurs "Sierść mojego psa"

0

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Sierść mojego psa” (zwanego dalej Konkursem) jest psiPARK.pl
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Aptus (zwany dalej Fundatorem)
 3. Warunki udziału w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)
 4. Konkurs jest prowadzony na portalu Facebook na profilu www.facebook.com/psiPARKpl.
 5. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, ani wspierany przez Facebook.
 6. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zarejestrowana na Facebooku, spełniająca warunki określone w Regulaminie i akceptująca go.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Facebook.
 8. Administratorem danych osobowych laureatów Konkursu jest Organizator i Fundator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania nagrody konkursowej. Laureaci mają prawo do wglądu do tych danych, do ich poprawiania i usuwania.
 9. Konkurs trwa od 15 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r. do godziny 21.00.
 10. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych komentarzy związanych z sierścią psa Uczestnika, umieszczonych pod postem rozpoczynającym Konkurs.
 11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Uczestnik Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca profil na Facebooku (zgodny z jego regulaminem), która zaakceptowała Regulamin.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być małżonkowie, rodzina i pracownicy Organizatora i Fundatora.
 3. Zamieszczając komentarz pod postem rozpoczynającym konkurs Uczestnik przystępuje do Konkursu oraz oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
  2. zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania
  3. jest jedynym autorem zamieszczonego komentarza (zdjęcia w komentarzu) i przysługują mu do niego pełne prawa autorskie
  4. w przypadku, gdy zostanie laureatem Konkursu przekaże Organizatorowi wymagane dane osobowe i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz upublicznienie jego imienia i nazwiska na Facebooku www.facebook.com/psiPARKpl.

III. Udział w Konkursie

 1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 21.00 dnia 25 kwietnia 2017 r. prześlą za pomocą komentarza pod postem rozpoczynającym Konkurs, opublikowanym na Facebooku www.facebook.com/psiPARKpl zdjęcie związane z sierścią swojego psa (dalej zwane Pracą Konkursową).
 2. Każdy Uczestnik ma prawo opublikować wyłącznie jeden komentarz będący Pracą Konkursową. W przypadku opublikowania przez jednego Uczestnika kilku komentarzy będących Pracą Konkursową pod uwagę będzie brany tylko i wyłącznie pierwszy z nich.
 3. Uczestnik publikując pod postem rozpoczynającym Konkurs komentarz (Pracę Konkursową) oświadcza i zapewnia, że jest jej wyłącznym autorem oraz wyraża zgodę na publikowanie Pracy Konkursowej w całości lub w dowolnej części przez Organizatora na Facebooku www.facebook.com/psiPARKpl tym samym udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystywanie Pracy Konkursowej w całości lub w dowolnej części na wszelkich polach eksploatacji.
 4. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia Regulaminu, regulaminu Facebooka, prawa osób trzecich, dobra osobiste oraz będą zawierać obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby, dyskryminujące, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

IV. Ocena Prac Konkursowych

 1. Prawo do oceny Prac Konkursowych przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 2. Oceny Prac Konkursowych dokona Organizator, w terminie do 3 dni od zakończenia Konkursu. Ocena jest ostateczna i nie przysługuje prawo odwołania się od niej.
 3. Organizator przewiduje nagrodzenie 3 Prac Konkursowych (bez podziału na miejsca).
 4. Prace Konkursowe wybrane przez Organizatora wraz z imionami i nazwiskami ich autorów oraz informacją o przyznanych nagrodach zostaną opublikowane na Facebooku www.facebook.com/psiPARKpl w terminie do 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.

V. Nagrody dla Uczestników

 1. Organizator przewiduje 3 nagrody przysługujące Uczestnikom, których Prace Konkursowe zostaną przez niego wybrane.
 2. W konkursie nagrodami (dalej zwanymi Nagrodami) są 2 opakowania preparatu Eforion Forte od Aptus (po 2 opakowania dla każdego z 3 wybranych przez Organizatora Uczestników).
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, rzeczy, ani na usługi. Prawo do ich otrzymania nie może zostać przeniesione na osoby trzecie. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia ich szczególnych właściwości. Uczestnikom przysługuje prawo do odmowy przyjęcia przysługującej mu Nagrody.
 4. Warunkiem odebrania Nagrody przez Uczestnika, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora jest przesłanie przez niego w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu na Facebooku www.facebook.com/psiPARKpl wiadomości prywatnej z danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny na terenie Polski, numer telefonu oraz z oświadczeniem, że Uczestnik spełnia warunki Regulaminu.
 5. Nieprzesłanie przez Uczestnika, którego Praca Konkursowa została wybrana przez Organizatora wiadomości, o której mowa w poprzednim punkcie, powoduje utratę prawa do Nagrody. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi niespełniającego warunków Regulaminu.
 6. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom przez Fundatora w terminie do 21 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data nadania wysyłki).
 7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora i Fundatora, bądź takie, co do których Laureaci utracili prawo z przyczyn wskazanych w Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Fundatora.

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przesz Uczestników w zakresie rzetelności, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem i/lub Regulaminem i/lub regulaminem Facebooka oraz Uczestników, co do których Organizator będzie miał uzasadnione wątpliwości.

VII. Reklamacje i uwagi

 1. Reklamacje i uwagi dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi na adres psipark@psipark.pl
 2. Reklamacje i uwagi powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszające oraz dokładny opis reklamacji lub sytuacji, której dotyczą zgłaszane uwagi.
 3. Reklamacje i uwagi będą rozpatrywanie w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba zgłaszająca je zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

Konkurs na Facebooku –  kliknij tutaj 

Oceń post

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *